Prosjekter

Referanseprosjekter

CEO i Colwater Prawns, Knut Helge Vestre, forteller om sin satsing på bærekraft og energieffektivisering på Enova-konferansen.

Energiråd deltar aktivt i UNG Global Compact med vurdering av nye karbonnøytrale og sirkulære forretningsmodeller.

Veøy-konsernet skal bli mer bærekraftig og etablerer miljøledelse i hele konsernet. Energiråd AS bistår med rådgivning for miljøfyrtårnsertifisering

PEAB Bygg Norge skal bli mer bærekraftig og etablerer miljøledelse etter ISO 14.001, der Energiråd AS bistår med miljørådgivning.

Hexagon Ragasco er en av få bedrifter i Norge med en sirkulær forretnings-modell i drift. Energiråd er energi- og miljørådgiver for selskapet.

Mittet AS satser offensivt på energisparing. Gjennom energiledelse og energitiltak i bygg og produksjonsanlegg, har de mer enn halvert energibruken.  (Klipp fra artikkel i Norsk VVS, Foto: Jan Erik Røine)

Firmenich Bjørge Biomarin AS ble første bedrift på Nordvestlandet sertifisert etter den nye ISO 50.001 standarden. Dette er en viktig del av bedriftens bærekrafssatsing.

Hofseth Biocare, Misund har etablert energiledelse og har gjennomført en rekke tiltak for å energieffektivisere særlig innen produksjonsprosessene. Målet om en reduksjon på 50% i energibruken er snart oppnådd. (Foto: Bilde fra Hofseth Biocare egen video)

Ekornes-konsernet satser stort på å bli mest mulig bærekraftig. Som del av dette er energibruk et viktig tiltaksområde. Ved de ulike fabrikker og avdelinger, er det derfor etablert energiledelse etter ISO 50.001 standard og det blir arbeidet aktivt med å effektivisere energbruken.

Energiråd AS bistår bedrifter med miljørådgivning. Miljøfyrtårnsertifisering er et populært tiltak. Hele 19 bedrifter fikk godkjenning i en felles sermoni i Geiranger.

Ulmatec Pyro har gjennomørt en rekke tiltak for energieffektivisering og oppnådd en besparelse på 45%, samtidig som produksjonslokalene er utvidet.  Ulmatec Pyro har også satset stort på utvikling av nye produkter for energieffektivisering.

Coldwater Prawns med økt bærekraft og nær 50% reduksjon i energikostnadene

Coldwater Prawns har satset målrettet på å redusere sin miljøbelastning og øke bærekraften i høsting og produksjon.  Bedriftens øverste ledelse, CEO Knut Helge Vestre har engasjert seg sterkt i dette arbeidet. Energiråd AS har vært kompetanse- og prosessleveranør i dette arbeidet gjennom flere faser. Den innledende fasen bestod av å utarbeide et detaljert og omfattende energiledelsesystem for bedriften. Det ble deretter spesielt fokusert på muligheten for å redusere bedriftens miljøbelastning, der det var ønske om å fjerne bruken av fossil olje som ble brukt i produksjonsprosessen. Her vurderte Energiråd ulike aktuelle alternativer, før man fant det beste tilgjengelige. Energiråd gjorde også en grundig gjennomgang av bygg, anlegg og produksjonsprosesser. Her ble det avdekket et betydelig potensiale for effektivisering. De største effektiviseringer ble avdekket i produksjonsprosessene. Det ble også avdekket potensiale for mer sirkularitet i produksjonen, gjennom mer gjenbruk av ressurser. Bedriften hadde allerede gjort et viktig tiltak på dette området, der rekeskall som avfall fra produksjonen, nå går til en bedrift som har etablert seg i lokale rett ved og benytter dette som råvare i sin produksjon. På bedriftens nettsider, er Coldwater Pravns bærekraftsatsing omfattende presentert, under fanen "pure planet".  Les mer på nettsiden her.


Energiråd AS bisto også bedriften med å utarbeide en omfattende tiltaksplan for miljø- og energieffektivisering. Her laget Energiråd også nødvendig dokumentasjon og utarbeidet søknad til Enova, der man fikk betydelig støtte innvilget til gjennomføringen.  Energiråd har videre bistått bedriften under vegs i gjennomføringen med råd om valg av løsninger og metoder. Til slutt har Energiråd gått gjennom resultatene og laget dokumentasjon på gjennomføring og resultater og det er utarbeidet sluttrapportering til Enova, for de endelige resultater, der det er oppnådd nær 50% energieffektivisering! Bedriftens ambisiøse satsing har vakt oppsikt. På Enovas nasjonale energikonferanse, "Det Grønne Gullet", kunne publikum, deriblant statsministeren og olje og energiministeren, høre Coldwater Prawns suksesshistorie. Se video av presentasjonen på konferansen, ved adm direktør Knut Helge Vestre her, og les artikkel i Sunnmørsposten  her.




Dokumentert bærekraftskvalitet blir stadig viktigere for både leverandør og kjøper

Med stadig økende fokus på bærekraftsomstilling, øker kravene til dokumenterte bærekraftskvaliteter hos både offentlige og private innkjøpere av produkter og tjenester.  Energiråd har omfattende spisskomepetanse og erfaringinnen området, og merker økende etterspørsel fra virksomheter som ønsker hjelp til å få utarbeidet dokumentasjon for sine produkter.  Det er serlig EPD-dokumentasjon (Environmental Product Documentation), somdet er økende etterspørsel etter. Dette er noe også EPD-Norge merker, les mer her (og i sak lenger nede). Energiråd bistår også med utarbeidelse av LCA analyser, klimaregnskap og annen miljødokumentasjon, slik som for eksempel FSC (les mer her)  En av bedriftene som satser aktivt på bærekraft og sirkulære løsninger er Spilka Building Solutions. Her skal Energiråd bla bidra med å utarbeide EPD-dokumentasjon for fasade-produktet Fixade, (les mer her).


Enegiråd bidrar med informasjon om bærekraft 

Energiråd har omfattende kompetanse og erfaring innen bærekraftsområdet. Når stadig flere virksomheter både i det offentlige og private nå endrer fokus fra prat til handling, og ønsker å få til forbedringer for å bli mer bærekraftige, merker Energiråd økende behov for å vite mer om hva som kan gjøres.  Vi har derfor blitt invitert til flerre arrangementer for å informere om bærekraftstema.  Da VVS-bransjen fylt opp hele Alexandra hotell i Loen, holdt Energiråd et fagseminar om bærekraft, (les mer her).  Energiråd informerte også om bærekraft og dokumentasjon da NTNU, Sparebanken Møre, Nordea og Wattn arrangerte seminar på Pir-bygget for næringslivet på Sunnmøre, (les mer her).


NemiTek og Energiråd skal bygge bærkraftssatsing for VVS-bransjen i Norge

Energiråd er engasjert av den nasjonale bransjeforeningen NemiTek til å bygge opp bærekraftsområdet.  NemiTek er en nasjonal kompetanseleverandør for de som arbeider innen tekniske fag i bygg, - alle de som bidrar til å sikre et godt inneklima med bla. ventilasjon, varme og automautomatikk, de som har med sanitæranlegg,  vann og avløp, og ikke minst de som sørger for drifting av byggene. NemiTek er i tillegg til å være bransjeforening også et kunnskapsforlag. NemiTek produserer alt fra digitale mediekanaler, fagblader og fagbøker for fag- og høyskoler. NemiTek er en vesentlig nasjonal komptenseleverandør innen tekniske fagområder og satser nå stort på bærekraft. Energiråd har bistått med utarbeiding av bærekraftsstrategien, og skal nå bistå med gjennomføring av en rekke utviklingsprosjekter for å omstille NemiTek til den viktigste nasjonale kompetanseleverandøren for bærekraftige bygg. Les mer om satsingen her.    Nylig kunne første steg i arbeidet lanseres på Solstrandkonferansen i Bergen.  Energiråd har her bistått med å utvikle en omfattende strategi, for hvordan VVS-bransjen ikke bare skal bli mer bærekraftige og sirkulære, men også bli løsningsleverandører innen bærekraft. (Les mer om planene her).


Energiråd AS med omfattende oppdrag for EPD-Norge

Energiråd skal levere kompetanse-tjenester for EPD-Norge. Oppdraget innebærer at fagleder for bærekraft og miljø i Energiråd AS, Børge Heggen Johansen blant annet skal ha ansvar for EPD-maler, revisjon av EPD-verktøy, ansvar for nye PCR og revidering av eldre PCR (PCR-Product Category Rules). Johansen vil også bli fastrepresentant i Teknisk kommite i EPD-Norge. Les mer om saken i artikkel i NemiTek her.


Samarbeidsavtale Energiråd og NTNU 

Energiråd og NTNU har etablert samarbeid om ulike fagtema innen bærekraftsområdet. Energiråd skal bla bistå NTNU innen EPD-dokumentasjon, men også andre tema vil inngå i samarbeidet. 



Energiråd med i arbeid for sirkulære forretningsmodeller i UN Global Compact

Energiråd AS deltar aktivt i en prosjektgruppe i UN Global Compact Norge, for å komme frem til nye sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller. Energiråd deltar sammen med 26 engasjerte bedrifter, deriblant er tre av Energiråds kunder, Kongsberg Maritime, Nammo og Hexagon Ragasco. Et delmål i arbeidet, var å utarbeide innspill til regjeringens nasjonal sirkulærøkonomistrategi. Denne innspillrapporten ble overlevert til Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn 3. september.  Les rapporten her. Les mer om UN Global Compact her.

.

Veøy-konsernet satser på bærekraft og miljø

Veøy-konsernet med base på Åndalsnes, er et av landets største privateide transportselskaper, med nærmere 350 enheter og kontorer på 9 ulike steder i landet. Energiråd As har tidligere bistått med miljøledelse og miljøfyrtårnsertifisering av bussvirksomheten. Veøy var tidlig ute med miljøfokus og fikk allerede i 2009 tildelt hisoriens første "Miljøpris" utdelt av Logisitkk og transportindustriens landsforening. Nå satses det på bærekraft og miljøledelse i hele konsernet. Alle virksomheter og avdelinger i konsernet skal miljøfyrtårnsertifiseres, for å sikre god miljøledelse og dokumentasjon. Les mer om Veøy her.


PEAB Bygg Norge AS satser på bærekraft og ISO 14.001 sertifisering

Energiråd AS  bistår PEAB Bygg Norge AS i arbeidet med å klargjøre bedriften for sertifisering til miljøstandarden ISO 14.001. Energiråd AS bistår med miljø-aspektkartlegging og hjelpe PEAB til å gjøre seg klar for første stegs revisjon i sertifiseringsprosessen, samt utarbeiding av nødvendig miljødokumentasjon. Les mer om PEABs bærekraftsarbeid her.


Store mengder spillvarme kan gjenvinnes og gi store klimagevinster

Energiråd AS  bistår en rekke bedrifter med å kartlegge potensialet til å gjenvinne og gjenbruke spillvarme fra produksjonen. Energiråd skal i løpet av 2022 bla bistå Ekornes med å finne løsninger for gjenvinning av spillvarme fra både røykgass og avtrekksluft. Hofseth Aqua, Coldwater Prawns, Raufoss Tehnologies, Veolia/Solør Biovarme, Sandella og Valldal Grønt er andre bedrifter skal se på muligheter for bruk av spillvarme fra sin industriproduksjon


Hexagon Ragasco med bærekraftresultat i praksis

Hexagon Ragasco er verdensledende på gassbeholdere i komposittmaterialer. Fabrikken som ligger i Raufoss Industripark, er en del av Hexagon konsernet med base i Ålesund. Hexagon satser stort på bærekraft, der miljø- og energieffektivisering er viktige tiltaksområder. Energiråd AS har bistått Hexagon Ragasco med å etablere energiledelse etter ISO 50.001 standarden, og bedriften ble i 2019 godkjent sertifisert. Energiråd AS bistod også med å kartlegge aktuelle forbedringstiltak, der det også ble oppnådd støtte hos Enova til gjenvinning av spillvarme fra bedriftens prosesser. Dette tiltaket medførte også betydelig miljøresultat, gjennom renere avgasser. Hexagon har som mål å oppnå karbon-nøytral produksjon, der Energiråd AS skal bistå med rådgivning og å avdekke forbedringstitlak og dokumentasjon. Hexagon er en av de få bedrifter i Norge med stor grad av sirkulære forretningsmodeller allerede etablert. De fleste av oss benytter oss av muligheten av å returnere tomme gassbeholdere i bytte mot en ferdig påfylt beholder. Energiråd samarbeider med Hexagon i UN Global Compact for utvikling av mer sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller, se egen sak. Les mer om Hexagon Ragasco her.


Pla-Mek AS styrker bærekraften gjennom 40% energireduksjon og resirkulering

Pla-Mek i Sykkylven driver sprøytestøping av plastdeler. De produserer sentrale deler til en rekke industribedrifter. Sammen med Energiråd AS har Pla-Mek gjennomført en omfattende prosess for å bli mer energieffektive og bidra til at bedriften blir mer bærekraftig. Energiråd har innledningsvis bistått Pla-Mek med å utvikle et energiledelsesystem for bedriften. Deretter har Energiråd gjort en grundig analyse av lokaler og produksjonsanlegg.  En rekke lønnsome tiltak for energieffektivisering er avdekket, både innen byggdrift og produksjonsprosesser. Sprøytestøping av plast genererer mye spillvarme og mange av tiltakene dreier seg om gjenbruk og gjenvinning av spillvarme. Energiråd har også bistått Pla-Mek AS med å dokumentere tiltak og lage søknad til Enova om støtte. Dette har resultert i  støtte i millionklassen fra Enova, som har gjort det mulig for Pla-Mek å gjennomføre den omfattende energieffektiviseringen. Pla-Merk kunne dokumentere en reduksjon i årlig energibruk med hele 40%, da prosjektet ble sluttrapportert til Enova. Les mer om Pla-Mek AS på deres hjemmesider her.  


Pla-Mek satser helthetlig på økt bærekeraft. Det er serlig innen to helt sentrale utfordringer man nå gjør en stor innsats, nemlig plast på avveie og sirkulære løsninger. Det er serlig fokus på bruk av marin plast som er samlet inn langs norskekysten. Pla-Mek har her satt i gang et omfattende utviklingsprosjekt for å bruke resirkulert plast i møbelprodukter i samarbeid med Ekornes. Energiråd har bistått med å utarbeide søknad til Handelens miljøfond, som innvilget 1 million kroner til prosjektet. I prosjektet skal Energiråd både bistå med løpende miljørådgivning, og utarbeidelse av EPD-dokumentasjon.  Les mer om prosjektet her.


Energiråd deltar i utvikling av verdens mest bærekraftige krilltråler

Kitin Arktis AS har konsesjon på krillfiske i Antarktis. Energiråd AS har deltatt i utvikling av både bærekraftstiltak på skip og i produksjonsprosesser. En rekke titak blir gjort for å redusere drivstoffforbruket til et minimum. På flere områder vil det bli tatt i bruk helt ny teknologi i denne sammenheng. I fangst og produksjonsprosess er det lagt stor vekt på tiltak for å redusere energibruk og dermed unngå CO2 utslipp. Det er også stor fokus på å ta vare på mest mulig av ressursene som fangstes. Alle deler av krillen skal utnyttes og prosesseres slik man oppnår best mulig kvaltiet, slik at produktene kan brukes til menneskeføde.  Les mer om prosjektet i artikkel i Finansavisen her.


Mittet AS har redusert energibruken med over 50%

Fra sine to fabrikker i Ålesund, produserer Mittet AS en rekke tekstilprodukter. Fra deres byggavdeling, produserer de bla ventilasjonsfilter og isolasjonsprodukter til rør og ventilasjonskanaler. Bedriften har nå satset sterkt på energieffektivisering i samarbeid med Energiråd. Gjennom en omfattende prosess som inkluderte etablering av energiledelse og grundig analyse og vurdering av tekniske anlegg, ble det utarbeidet en omfattende forbedringsplan. Energiråd laget med bakgrunn i forbedringsplanen en omfattende søknad til Enova. Mittet ble innvilget betydelig støtte og kunne gjennom dette gjennomføre sin forbedringsplan fullt ut.  Bedriften kan nå glede seg over å ha oppnådd et opssiktsvekkende resultat med mer enn 50% reduksjon i energibruken. Dette har også styrket bedriftens bærekraft og redusert miljøbelastningen fra produksjonen. Les mer om Mittet sin enøk-satsing i Norsk VVS her.


Firmenish med styrket bærekraft og først på nordvestlandet med ISO 50.001

Firmenich Bjørge Biomarin AS var første bedrift på nordvestlandet som ble sertifisert etter ISO 50.0001 standard for Energiledelse. Det er Energiråd som har bistått Firmenich i arbeidet med å utarbeide et energiledelsesystem etter ISO standarden. Firmenich har gjennomført en stor intern prosess  for at energiledelsen skulle bli godt forankret i hele organisasjonen. Energiråd har gjennomført et omfattende bevistgjørings og opplæringsopplegg, som del av denne prosessen.  Les mer om dette i artikkel i Sunnmørsoposten her


Firmenich er et stort  internsasjonalt konsern med base i Sveits. Bedriften er verdensledende innen produksjon av lukt og smaksstoffer. I Norge produserer de marin smak med høy kvalitet basert på sjømatprodukter som "kokes inn" til pulver. Bærekraft er en sentral verdi for konsernet, og det er satt ambisiøse miljømål. Energieffektivitet er et sentralt tiltak for å øke bedriftens bærekraft og redusere miljøbelastningen. Les mer om Firmenich satsing på bærekraft på deres nettside her.


I tillegg til å bistå Firmenich i å utvikle et energiledelsesystem i henhold til ISO 50.001, har også Energiråd vært engasjert til å gjennomgå bygg, tekniske anlegg  og produksjonsprosesser til bedriften. Vi avdekket her store muligheter for energieffektivisering, der bedrfiten utarbeidet en tiltaksplan. Arbeidet er nå fullført og bedrifen kunne i sin sluttrapportering til Enova doumentere en besparelse på 42% energireduksjon. Dette tilsvarer en besparelse på nesten 6 GWh/år, med tilsvarende sparte energikostnader.  Firmenich-konsernet prioriterer bærekraft høyt, og energieffektivisering er et sentralt satsingsområde. Resultatet fabrikken i Norge har oppnådd er et betydelig miljøresultat somblir lagt merke til. Med hjelp fra Energiråd har bedriften oppnådd en betydelig støtte på mange millioner kroner til å gjennomføre forbedringstiltakene fra Enova SF.


Hofseth Biocare ble mer miljøvennlige og reduserte energikostnadene med 50%

Bedriften Hofseth Biocare i Misund ønsket å bli mer miljøvennlig. I et samarbeid med Energiråd AS ble det satt fokus på miljøbelastning og energibruk, for å finne om det var mulig å få til forbedringer.  Det var særlig bedriftens produksjonprosesser det ble fokusert på. Gjennom høyteknologiske prosesser produseres fiskeoljer og proteiner. Ved bruk av ny teknologi, der tradisjonelle innkoking er erstattet med ny filterteknologi, ble produksjonen effektivisert betydelig. Bedriften har som del av prosessen også byttet ut fossil olje i produksjonen med fornybar energi. I tillegg er energiledelse etablert og man har søkt og fått støtte i millionklassen fra Enova, for å gjennomføre effektiviseringstiltakene. I tillegg til betydelige miljøforbedringer, kan Hofseth Biocare derfor glede seg over en reduksjon i årlige energikostnader på hele 50%!  Les mer om Hofseth Biocare her.


Ekornes satser på energiledelse

Energiråd AS har bistått Ekornes-konsernet med å etablere energiledelse ved alle deres avdelinger. Dette er et viktig tiltak i Ekornes sin omfattende miljøsatsing. Nå har Energiråd også bistått bedriften i å få på plass et energiledelsesystem for konsernet, etter ISO 50.001 standarden. Dette er en viktig del av bedriftens bærekraft og miljøsatsing, der man vil gjøre produksjonen mest mulig ressurseffektiv. Se video om Ekornes sin miljøsatsing her.


Mer enn 70 millioner kWh/år (70 GWh/år) spart på Raufoss

Energiråd AS har gjennom to energispareprosjekter oppnådd en besparelse på over 70 GWh/år for bedriftene i parken samlet. Det første energispareprosjektet hadde hovedfokus på kartlegging av energisparepotensialer og bistand til gjennomføring av disse. Det neste prosjektet som nylig er avsluttet, hadde hovedfokus på etablering av energiledelse i bedriftene, der flere bedrifter også har gjennomført sertifisering etter ISO 50.001 standarden. Energibruken er redusert med over 25%. Det er oppnåd besparelser både på felles fjernvarmeanlegg og trykkluftanlegg i parken, samt i både bygg og produksjonsprosesser i de enkelte bedriftene.  Prosjektene har også oppnådd vesentlig støtte fra Enova SF. Les artikkel med eksempel på resultat her.


Raufoss Industripark er en av Norges største industriparker. Den strekker seg over et areale på 3000 mål (daa) og byggene i parken utgjør et samlet areale på 260.000 m2, med over 40 bedrifter etablert. Her er flere av Norges største industribedrifter bla. Nammo, Raufoss Technology, Hydal Aluminium Profiler AS  og  Kongsberg Automotives for å nevne noen. Les mer om Raufoss Industripark her.


Energiråd med automasjonshjelp til superyacht

Da den andre av Klevens superyachter sjøsatt, ble dette omtalt i E24. (Les i E24 her). Dette er avanserte superbåter som skal kunne gå i alle farvann, bestilt av milliardæren Graeme Hart fra New Zealand.  Energiråd AS har vært engasjert for å bistå automatikkleverandøren med å løse flere spesielle automasjonsproblemer ved igangkjøring og oppstart av de tekniske anleggene. Klimaanleggene skal bla kunne takle     alt fra tropevarme til arktisk kulde. Energiråd AS har unik spisskompetanse innen automatisering, med seniorrådgiver Steinar Lillebø som ansvarlig for fagområdet. Vi bistår kunder med alt fra design og planlegging av nye anlegg, til feilsøking og problemløsning på eksisterende anlegg. Godt fungerende automatikk er selve "hjernen" i et energioptimalt driftssystem for bygg, industriprosesser eller skip. Se unik video fra innsiden av den første av yachtene her. Se sjøsetting på Kleven verft her.


Rekord med 19 bedrifter miljø-sertifisert

Energiråd AS har gjennomført et miljøprogram som gjorde det mulig for hele 19 bedrifter å bli Miljøfyrtårnsertifisert.  Det ble både samarbeidet i nettverk med faglige samlinger og individuelle forbedringsoppgaver for den enkelte bedrift. Informasjon, bevisstgjøring og opplæring innen miljø var sentrale tiltak. I tillegg ble det arbeidet med å etablere gode miljørutiner og få til praktiske miljøforbedringer hos den enkelte bedrift.  Se artikkel fra Sunnmøringen og mer informasjon om saken her.


Lønnsom fyring med fiskeolje

Energiråd AS har bistått Kristiansund i et pilotprosjekt for vurdering av miljøvennlig oppvarming. Ulike fyringsalternativer er vurdert og valget falt på lokal fornybar fiskeolje til å erstatte en eldre forurensende oljekjel. Energiråd AS  har bistått i å finne frem til en driftssikker og effektiv løsning som nå er satt i drift.    Se TV-reportasje (NRK) fra anlegget her.


Ulmatec Pyro AS sparer over 45%

Bedriften Ulmatec Pyro AS er en av bedriftene som har deltatt i prosjektet "Enøk i Haram Næringslag" i regi av Tafjord Marked AS. Energiråd AS har hatt ansvaret for gjennom-føringen av enøk-prosjektet. Energiråd har bistått med energiledelse, kartlegging av konkrete enøk-tiltak og gjennomføringen av tiltakene. Les mer i Sunnmørsposten her.


Statoil på Vestbase sparer 26%

Energiråd AS har sluttført et enøk-prosjektet for bedriftene    ved olje-forsyningsbasen Vestbase. Alt før prosjektet var ferdig kunne ei av bedriftene ved basen, Statoil, presenterte gode resultat. Statoil har redusert energibruken med heile 26 %.  Det meste av sparinga er oppnådd med forbetra drift og enkle tiltak opplyser Per Lervik i Statoil.


Bedrifter i Haram sparer 27%

Energiråd AS har gjennomført enøk-prosjekt for 19 bedrifter i Haram i samarbeid med Tafjord Marked AS. Sluttrapporten som er sendt Enova, viser at den årlege energibruken er redusert med 5,6 GWh tilsvarande 26% for bedriftene samla. I tillegg er har bedriftene erstatta 3,2 GWh  fyringsolje med miljøvenleg bioolje. Totalt sparing og konvertering 47%.  Bedriftene i Haram har auka konkurranse-krafta ved at kostnadene til energi er redusert med mellom 6 og 7 mill kroner årleg. Marine Ingredients (Basf) er ei av bedriftene som har oppnådd gode resultat. Les artikkel i Sunnmørsposten her.


Enøk i Sykkylven Næringslag

Energiråd AS i samarbeid med Tafjord Marked AS, gir enøk-bistand til bedriftene i Sykkylven Industri- og Næringslag. Møre og Romsdal Fylkeskommune har gitt stønad til kartlegging av enøk-potensialet i bedriften i Sykkylven. Kartleggingsprosjektet starta opp våren 2012. Med bakgrunn i dette vil ein søke Enova om støtte til gjennomføring av tiltak. For bedriftsnettverket som samla har ein energibruk på nær 90 GWh. Les artikkel om prosjektet her.


Sparebanken Møre sparer 23%

Energiråd AS bistår Sparebanken Møre i å redusere energibruken. Med hjelp frå Energiråd har banken fått støtte  frå Enova til eit energispareprosjekt. Energiråd AS bistår med etablering av energiledelse og energioppfølging, i tillegg til gjennomføring av sparetiltak. Ved utgangen av 2014 kan ein dokumentere ein reduksjon i energibruken        til Sparebanken Møre på heile 23%.


Kommunar sparer millioner

Sande kommune har spart heile 29% og i snitt har kommunane redusert energibruken med 17%. Dette er godt over prosjektmålet på 15%. Totalt har kommunane redusert energikostnadene med nær 10 millioner kroner.  Energiråd AS har hatt det faglege ansvaret for prosjekt "Klimakutt Møre". Møreforsking AS har leia prosjektet og hatt prosessansvaret.  Totalt 7 kommunar har delteke i Klimakutt Møre, som har tatt utgangspunkt i Klima-planane i kommunane. Etablering av Energiledelse og gjennomføring av enøk-tiltak har vore hovudaktivitet. Les artikkel i Sunnmørsposten her.


Stor aktivitet med energimerking

Den nye energimerkeordninga har kome godt i gang. For at energiattesten skal vere gyldig, må den vere gjort av kvalifisert personell og Energiråd AS har stor pågang etter hjelp til energimerking.  Vi har m.a. energimerka fleire bygg for Sparebanken Møre, Tingvoll kommune, 20 industribygg     på oljeforsynigns-basen Vestbase og er fagleg ansvarleg for energimerkinga av bustad og yrkesbygg til Kristiansund kommune. Les meir om energi-merking i intervju med Energiråd AS i Sunnmørsposten her.


Enøk i Ålesund kommune

Ålesund kommune er ei føregangskommune innan miljø og var først ute med å utarbeide Energi- og klimaplan i fylket.  Kommnen arbeider no med å redusere energibruken og m.a. ned å få til energieffektive nybygg med passivhusstandard. I eit planalgt boligfelt ser ein på moglegheit for passivhusstandard. Energiråd AS bistår kommunen i denne vurderinga. For å effektivisere kommunal byggdrift satsar ein på energileiing. Energiråd AS har bistått kommunen i å lage plan for dette arbeidet. Les enøk-planen for Ålesund her. Vidare er Energiråd AS engasjert til å etablere energileiing, og er m.a. i gang med å gjennomføre eit kursprogram for dei ulike leiargruppene i kommunen og eit eige kursprogram for teknisk personell.  


Enøk på oljeforsyningsbase

Vestbase i Kristiansund er den største forsyningsbasen   for oljeindustrien i regionen. På basen er ei rekke bedrifter som er leverandører av produkt og tenester. Energiråd AS er i gang med eit stort enøk-prosjekt for å redusere energibruken på basen med 20%. Samtidig skal alle bygg energimerkast. Les meir om Vestbase her.


Kommunar i klimasamarbeid

Totalt 7 kommunar samarbeider om å nå måla i klimaplanane sine. Energiråd AS er ansvaleg for delprosjekt Energi. Harald Lillebø var også ein sentral aktør i arbeidet arbeidet med å utarbeide planane til kommunane i 2008 - 2009.  Les meir om klimaplanarbeidet på prosjektnettsida her 


Enøk i Haram Næringslag

Energiråd AS gjennomfører eit stort enøk-prosjekt for bedrifter i Haram Næringslag. Samla er målet å redusere energibruken eller gå over til fornybar energi med sju millionar kilowattimar (7GWh). Alt no har mange bedrifter fått gode resultat.  Les artikkel  om Mørenot her.


Energiråd til Coop Norge AS

E-kutt i Coop heter prosjektet som skal redusere energibruken i alle Coop butikker og varehus i landet. Energiråd AS har deltatt i ledergruppa som energifaglig ansvarlig og kvalitetsansvarlig for prosjektet. Coop har i første omgang tatt mål av seg å spare 38 mill. kWh (GWh).


Stor satsing i Norddal kommune

Norddal kommune satsar omfattande både på enøk og fornybar energi. Energiråd AS har bistått kommunen med utgreiing av fjernvarneanlegget i tillegg til fleire søknader om støtte hos Enova. Kommunen har fått støtte til kartlegging av fjernvarme, kartlegging av kommunal byggmasse, enøk-tiltak og ombygging til vassboren varme i kommunale bygg. Energiråd AS har også bistått med kartlegging av enøk-potensialet i kommunale bygg og utgreiing av SD-anlegg i bygga. Meir om fjernvarme-prosjektet i Sunnmørsposten  her.


Forskingsdagane

Energiråd AS i samarbeid med Møreforsking AS, stod ansvarleg for konferansen "Det kommunale huset - energiøkonomisering i fokus" under forskingsdagane          den 26 september.


Helseføretak sparer energi

Helse Nordmøre og Romsal HF satsar sterkt på energisparing og fornybar energi. Energiråd AS er engasjert i arbeidet og har m.a. utgreidd løysing med varmepumpe og frikjøling for Knausen-senteret i Molde. Vi er også med og vurderer varmepumpe i staden for olje- og elkjelane ved Kristiansund Sykehus. Helseføretaket har med hjelp frå Energiråd AS fått støtte frå Enova SF.


     

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund